IK: Introduksjon

HMS / IK – Helse, miljø og sikkerhet / Internkontroll

 

Hensikt.

Hensikt med HMS er å sikre helse, miljø og sikkerhet i og rundt klubben. Hensikten med IK er å forenkle styrets arbeide, definere ansvar, skape kontinuitet og sette rutiner i system. Alle dykkerklubber er pålagt denne form for dokumentering av myndighetene. For at MUKs HMS/IK-strategi skal være til nytte for styret og medlemmene, er det viktig at alle er med på å forme innholdet.

 

Styrets mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:

 1. All aktivitet som MUK arrangerer skal foregå uten fare for liv og helse.
 2. All aktivitet som MUK arrangerer skal følge gjeldene lover og forskrifter.
 3. All dykking som MUK arrangerer skal følge NDFs sikkerhetsnorm.
 4. Medlemmer av MUK skal gjennom holdninger og kunnskap bidra til sikker dykking også når dykking skjer utenom klubbens regi.
 5. Alt materiell som MUK disponerer skal oppfylle gjeldende normer og forskrifter.

 

Tilgjengelighet

 • MUKs HMS/IK-strategi skal være tilgjengelig for alle medlemmene på nettsiden.
 • Alle styremedlemmer skal ha den fullstendige utgaven av MUKs HMS/IK-strategi i Dropbox.
 • Sikkerhetsleder er ansvarlig for å oppbevare de originale filene til MUKs HMS/IK-strategi.

 

Organisering, myndighet og ansvar i klubben

 • MUKs høyeste organ er årsmøtet der alle medlemmene har stemmerett. Årsmøtet utpeker et styre.
 • Styret leder driften av MUK frem til neste årsmøte.
 • Leder i styret er ansvarlig for den daglige drift av MUK.

 

Vedlikehold av MUKs HMS/IK-strategi

 • Hvert underkapittel har revisjonsdato, denne skal oppdateres ved hver revisjon.
 • Revisjonen skal godkjennes av styret.
 • Det skal KUN finnes EN original av denne boken.
 • Alle dokumenter i håndboken skal foreligge på CD eller på et annet tilgjengelig format for å lette arbeidet med endringer.
 • Filene skal oppdateres ved hver revisjon.

 

 

Hvordan MUKs HMS/IK-strategi oppdateres, og hvordan endringer blir meddelt

 • Årlig kontroll av MUKs HMS/IK-strategi skal skje før hvert årsmøte. Utover dette skal MUKs HMS/IK-strategi oppdateres med de endringer som styret finner nødvendige uavhengig av den årlige gjennomgang.
 • Alle medlemmer av MUK er ansvarlig for at avvik rapporteres til styret.
 • MUKs HMS/IK-strategi skal gjennomgås etter at avvik er rapportert styret.
 • Nye medlemmer skal informeres om MUKs HMS/IK-strategi.
 • Sikkerhetsleder er ansvarlig for at MUKs HMS/IK-strategi blir gjennomgått, og for å fremme forslag om forandringer til styret.
 • Forandringer av MUKs HMS/IK-strategi gjøres kjent på første klubbmøte og ved oppslag.
 • Sikkerhetsleder er ansvarlig for å gjøre forandringene kjent.

 

Arkivering (dokumentasjon)

Arkivet skal befinne seg på Dropbox. Bare styret og eventuelle andre som har et arkiveringsansvar skal ha tilgang.

 

Oversikt over ansvarsfordeling for klubbens arkiv:

Nestleder

Styremøteprotokoll
Årsmøteprotokoll (signert original)

8.1    Avviksskjema
8.25  Skjema for innkommet post

Kasserer

Regnskap med bilag

Årsregnskap med revisors beretning

 

Sikkerhetsleder

8.1       Avviksskjema
8.2       Skjema for godkjenning av dykkerledere
8.3       Kontroll av dykkerlogger
8.4       Rapportskjema – Dykke-episoder til NDF
8.5       Søknadsskjema – NDFs sikkerhetsfond
8.6       Skjema for vedlikehold av O2-koffertertene
8.7       Skjema for kontroll av førstehjelpskoffert

 

Båtansvarlig

8.1       Avviksskjema
8.8       Skjema for utdanning av båtførere
8.9       Båtskjema
8.10     Vedlikeholdsskjema
8.11     Båtregler for signering

 

Materialforvalter

8.1       Avviksskjema
8.12     Oversikt over utstyr

Kompressoransvarlig

8.1       Avviksskjema
8.14     Kompressor fyllelogg
8.15     Kompressor vedlikeholdsskjema
8.16     Kompressor diverse skjema

Turansvarlig

8.1       Avviksskjema

Kasserer

8.1       Avviksskjema
8.20     Søknad om medlemskap i MUK
8.21     Undertegnede sikkerhetsregler

 

Rutiner og prosedyrer for hvordan MUK etterlever lover og forskrifter

På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører MUK på området helse, miljø og sikkerhet. Det er en kort beskrivelse av hvilke krav som stilles, og hvordan MUK oppfyller disse kravene. For detaljer se instrukser.

 

Aktuelle lover og forskrifter:

6.3       LOV 1976-06-11 nr 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

PRODUKTKONTROLLOVEN

6.4       FOR 1983-11-15 nr 1674 Forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker

til dykking og åndedrettsvern

6.5       FOR 1994-08-19 nr 819 Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av

personlig verneutstyr PVU

6.6       FOR 1994-11-10 nr 1134 Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking

6.7       FOR 1995-05-08 nr 409 Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy

6.8       FOR 1996-12-06 nr 1127 Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i

virksomheter INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN

6.11     LOV 1978-06-09 nr 50: Lov om kulturminner

6.12     LOV 1988-06-24 nr 64: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

(utlendingsloven)

6.13     LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet

6.14     FOR 1994-12-23 nr 1130: Forskrift om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og

ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold

 

Annen informasjon:

 1. Norm handlingsplan (NDF)
 2. Norm alarmplan (NDF)
 3. Skoleavtale (NDF)
 4. Beskrivelse av kursmoduler (*, **, ***) (NDF)
 5. Brukerhåndbøker (eks kompressor)
 6. Diverse «hevdvunne normer» (NDF)

 

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

 

Viktige krav:

Formål (§ 1): Forebygge at produkter medfører helseskade eller miljøforstyrrelser.

Aktsomhet (§ 3): Den som leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å unngå at tjenesten medfører helseskade. Vedkommende må skaffe seg nok kunnskap til å vurdere om tjenesten kan medføre helseskade.

 

Relevans for MUK:

Gjelder også idrettslag og klubber.

Gjelder ledere, ansatte og personer som driver frivillig arbeid i tilknytning til tjenesten som tilbys.

 

Tiltak:

Klubben skal arbeide systematisk for å bedre sikkerheten. Et viktig middel for å bedre sikkerheten er IK-systemet.

 

Ansvar:

Leder

Sikkerhetsleder

 

Referanse:

 

Forskrift systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)

 

Viktige krav:

Formål (§ 1): Skal fremme sikkerhet og vern mot helseskader. Skjer ved at den som er ansvarlig for virksomheten organiserer tiltak for å påse at krav i lover og forskrifter overholdes.

Definisjoner (§ 3): Internkontroll: Påse at krav fastsatt i lover og forskrifter blir overholdt. IK-system: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktiviteten utøves i samsvar med krav fastsatt i lover og forskrifter.

Plikt til å opprette et IK-system (§ 7): Den som er ansvarlig for virksomheten skal etablere et IK-system.

Utforming av IK-systemet (§ 11): IK-systemet skal inneholde:

 1. Ledelsens mål for virksomhetens sikkerhetsaktiviteter
 2. Beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert og hvem som har ansvar for sikkerheten
 3. Beskrivelse av prosedyrer for hvordan virksomheten etterlever lover og forskrifter.
 4. Beskrivelse av hvordan IK-systemet oppdateres og hvordan forandringene blir gjort kjent.

Relevans for MUK:

Gjelder alle idrettslag og klubber.

 

Tiltak:

Klubben må ha et system for internkontroll. Systemet må tilfredsstille kravene i forskriften.

 

Ansvar:

Leder

Sikkerhetsleder

Alle i styret

 

Referanse:

 

Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking

Krav til sportsdykkerutstyr:

 

Viktige krav:

 • Sportsdykkerutstyr skal være utformet slik at det ikke fører til helseskade.
 • Dette er normalt oppfylt når utstyret er i samsvar med «hevdvunne normer»

 

Relevans for MUK:

Vi har for øyeblikket ikke noe utstyr som omfattes av denne forskriften.

 

Tiltak:

Innkjøp av utstyr

Kontroller at alt utstyr er laget i henhold til en hevdvunnen norm. Dette er merket på utstyret eller innpakning / bruksanvisning. Eksempel på slike normer finnes som vedlegg til materialforvalters instruks.

Vedlikehold av utstyr

Det skal lages en årlig plan for vedlikehold av utstyr. Planen bygger på «Norm for vedlikehold». Alt utført vedlikehold registreres i «Utstyrlisten»

 

Ansvar:

Nestleder

 

Referanse:

Hevdvunne normer

Norm vedlikehold

Utstyrlisten

 

Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking

Opplæring av sportsdykkere:

 

Viktige krav:

Ferdigheter og opplæring (§ 5)

 • Aktiviteten skal ikke føre til fare for helseskade.
 • Kontrollere at kandidaten har nådd tilstrekkelig ferdighetsnivå og takler stressituasjoner.

Undervisningssted (§ 6)

 • Skal være egnet til formålet, ikke medføre fare for skade.
 • Må ha et system for å dokumentere at undervisningsstedet er egnet.

Personell (§ 7)

 • Personell som benyttes i opplæringen skal ha nødvendige kvalifikasjoner.
 • dokumenteres.

Kandidaten (§ 8)

 • dokumentere at kandidaten er skikket.
 • Kandidaten må kunne svømme og ha gjennomgått legeundersøkelse.

Kandidatens utstyr (§ 9)

Under sjødykk skal kandidaten ha følgende utstyr: maske, snorkel, svømmeføtter, kniv, system for oppdriftskontroll, system for flytekontroll, system for nødoppstigning, varmeisolerende drakt, pusteventil, vekt m. hurtiglås, reservegassystem/varslingssystem, dybdemåler, manometer, kompass eller utstyr m. tilsvarende funksjon.

 

Relevans for MUK:

MUK arrangerer ikke for øyeblikket kurs.

 

Tiltak:

 • Klubben skal bare bruke autorisert instruktører.
 • Undervisningsstedet kontrolleres mot kravene i Dykkemanualen.
 • Personellet skal ha de kvalifikasjonene som NDF krever. Kvalifikasjonene registreres og kontrolleres.
 • Kandidaten skal ha de kvalifikasjoner som NDF krever. Kvalifikasjonene kontrolleres og registreres.
 • Instruktøren kontrollerer at kandidaten har nødvendig utstyr.

 

Ansvar:

Sikkerhetsansvarlig

Instruktør

 

Referanse:

Sjekkliste dykkersted

Sjekkliste hjelpeinstruktør

Sjekkliste dykkerkurs

Sjekkliste kandidater

 

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU)

 

Viktige krav:

Definisjoner (§ 2)

Personlig verneutstyr (PVU): Enhver anordning bestemt til å bæres av brukeren med henblikk på å beskytte mot en eller flere risikoer som kan true dennes helse og sikkerhet.

 

Relevans for MUK:

Deler av klubbens utstyr er PVU og må være utformet i henhold til forskriften:

 1. Flaske
 2. Flytevest (til båt)

 

Tiltak:

 • Alt PVU som oppfyller kravene i forskriften er merket med CE.
 • Ved innkjøp kontrollerer materialforvalter at alt utstyr som er PVU har CE merke.
 • Alt utstyr registreres.

 

Ansvar:

Sikkerhetsansvarlig

Båtansvarlig

 

Referanse:

Utstyrlisten

 

Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy

 

Viktige krav:

Alle personer ombord må ha godkjent flyteutstyr lett tilgjengelig.

 

Relevans for MUK:

MUK har en båt:

 • Morsa

 

Tiltak:

 • Båtansvarlig må kjøpe inn det antall flytevester MUK eventuelt mangler.
 • Flytevestene skal være CE merket.
 • Det er båtførers ansvar at flytemiddel er med.
 • Minst fire ekstra vester skal være tilgjengelig på båtdykk.
 • Båtansvarlig må påse at flytevester er i godkjent stand.

 

Ansvar:

Båtansvarlig

Båtførere

 

Referanse:

 

 

Forskrift om konstruksjon og utrustning av småfartøyer

 

Viktige krav:

Motordrevne fartøyer med utenbordsmotor på 35 hk, eller mer, skal ha brannslokningsapparat (AB/ ABE) på minst 2 kg.

 

 

Tiltak:

 • Båtansvarlig monterer apparat, foretar kontroll og etterfylling.
 • Båtfører kontrollerer at apparatet er tilgjengelig når båten brukes.

 

Ansvar:

Båtansvarlig

Båtfører

 

Referanse:

 

 

Forskrift om minstealder for fører av visse maskindrevne fartøy

 

Viktige krav:

Båtfører skal kravene til å være båtfører i MUK.

 

 

Tiltak:

 • Båtfører skal være over 18 år.
 • Båtfører skal ha bestått båtførerprøven.
 • Båtfører skal ha tatt VHF kurs.

 

Ansvar:

Båtansvarlig

Båtfører

 

Referanse:

 

 

Instruks for norske mobile radiotelefonstasjoner

 

Viktige krav:

VHF radiostasjon:

 • Godkjent type
 • Må ha konsesjon og kallesignal
 • Ansvarlig må minimum ha “Begrenset radiotelefonisertifikat for den maritime mobile VHF- tjenesten”

 

Relevans for MUK:

Klubben har en VHF i båten.

 

Tiltak:

Alle båtførere skal minst ha “Begrenset radiotelefonisertifikat for den maritime mobile VHF-tjenesten”.

 

Ansvar:

Båtansvarlig

Båtfører

 

Referanse:

 

Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern.

Trykkluftflasker:

 

MUK har ikke trykkluftflasker til dykking

 

 

Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern.

Fyllingsanlegg:

 

Viktige krav:

 • Utstyr: Sikkerhetsventiler, manometer, filtre
 • Regelmessig kontroll av luftkvaliteten
 • Instruks for drift & vedlikehold
 • Føring av journal
 • Årlig kontroll av sikkerhetsventil & manometer
 • De som fyller: fylt 18 år, fått opplæring

 

Relevans for MUK:

Klubben har en fastmontert kompressor.

Klubbtur: Når det fylles luft fra en fremmed kompressor skal man forsikre seg om god nok luftkvalitet.

 

Tiltak:

Innarbeides i instruks for kompressoransvarlig.

 

Ansvar:

Kompressoransvarlig

Sikkerhetsansvarlig

 

Referanse:

Instruksjon for kompressor

Kompressorjournalen

Sjekkliste kompressor opplæring

 

Vurdering av faremomenter

Ved å gjennomgå aktiviteten i MUK, og opplysninger om de mange dødsulykkene innen dykking, har styret kommet fram til at vi bør ta spesielt hensyn til følgende faremomenter:

 1. Dykkere som mangler utdanning eller ikke er utdannet ihht. Forskriftene
 2. Dårlig samhold under dykket
 3. Dårlig overflateberedskap
 4. Dykking til store dyp
 5. Dykking inn i vrak

 

Tiltak for å redusere risikoen

For å redusere risikoen for ulykker vil MUK sette i verk tiltak. Tiltakene er gjennomgått i tabellen under. Tiltakene skal gjennomføres på alle dykk som MUK organiserer, dvs. alle terminfestede turer / dykk og dykk som blir organisert via styret.

 

Fare: Tiltak: Ansvar / instruks
Dykkere som mangler utdanning Alle som dykker med MUK skal ha apparatdykkersertifikat fra et anerkjent sertifiseringssystem. Kontrolleres ved innmelding, eller før dykking. Sikkerhetsleder

Dykkeleder

Dårlig samhold under dykket På dykk MUK arrangerer:

–          skal dykkerparet holde sammen under hele dykket.

–          skal det brukes mellomline hvis en i dykkerparet krever det.

Dykker

Dykkeleder

Dårlig overflateberedskap For alle dykk skal det utpekes dykkeleder.

Det skal alltid føres felleslogg.

Det skal være minst en person på overflaten.

Ved alle dykk skal følgende utstyr være tilstede:

1. Alarmplan og handlingsplan

2. O2-koffert

3. Sambandsutstyr (VHF eller mobiltelefon)

4. Dykkeflagg

5. Førstehjelpsutstyr

7. Skjema for rapportering av episoder/uhell

Sikkerhetsleder

Dykkeleder

Dykking til store dyp MUK skal ikke arrangere dykk med luft som pustegass dypere enn 40m. Den maksimale dykkedybden til den enkelte skal ikke overskride den enkelte dykkers sertifiserings og erfaringsnivå. Sikkerhetsleder

Dykkeleder

Dykking inn i vrak MUK skal ikke arrangere dykk inn i vrak for dykkere som ikke er sertifisert for dette. Sikkerhetsleder

Dykkeleder

Nattdykk På nattdykk som MUK arrangerer skal den enkelte ha egen hovedlykt og backup-lykt. Dykkerflagget skal være opplyst. Dykker

Dykkeleder

Tom for luft Alle som dykker med MUK skal ha ekstra pusteventil (Octopus). Dykker

Dykkeleder