Styrets årsberetning 2018

Årsmøte MUK
Torsdag 14 februar 2019, kl. 19:00

Dagsorden:
1. Åpning ved Leder
2. Godkjenne stemmeberettiget
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Valg av møtedirigent, sekretær
5. Valg av to referenter til protokoll signering
6. Styrets beretning. Leder og sekretær
7. Årsberetning fra
• Leder
• Kasserer
• Turansvarlig
• Festansvarlig
• Båtansvarlig
• Sikkerhetsansvarlig
• Bassengtrening

8. Revidert regnskap
9. Revisjonsberetning
10. Innkomne forslag og Ting (NDF og ØDK)
11. Medlemskontingent
12. Budsjett
13. Behandle organisasjonsplan
14. Valg

Styrets beretning for perioden
08.02.2018 – 14.02.2019

Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Rita Eilefsen (1 år)
Nestleder: Elin Solheim (på valg)
Kasserer: Magnus Lid Aalerusd (1 år)
Turansvarlig: Runa Lutnæs (1 år)
Festansvarlig: Cathrine Jægerud (på valg)
Båtansvarlig: Rune Orderud (på valg)
Sikkerhetsansvarlig: Petter Johansen (på valg)
Varamedlem: Navid Alei (på valg)
Revisorer: Eskil Kristiansen (på valg)
Torkel Jodalen (på valg)

Valgkomite:
Leder Dan Kåre Engebretsen (på valg)
Medlem Lars Forfang (på valg)
Medlem Petter Schmedling (på valg)
Vara medlem Kim Foss Pedersen (på valg)

Opplysning:
Kompressoransvarlig Arne Norsted

Bade komite: Aage W. Karlsen (på valg)
Petter F. Schmedling (på valg)

Styrets arbeid:

Antall styremøter: 7

Medlemmer pr. 31.12.2018:
38 Luft/Air
8 Nitrox
35 Passive
Fridykkere
4 Æresmedlem
4 Juniorer
89 Totalt

Leder har ordet: Rita Eilefsen
I 2018 har Moss Undervannsklubb dratt fordelen av arbeidet som ble gjort i 2017 for å skaffe båt. Det har blitt arrangert flere båtturer, i all slags vær. En utfordring har vært å skaffe nok aktive båtførere, et arbeid som anbefales at styret fortsettes med i 2019.

Moss Undervannsklubb ble kontaktet av Moss kommune, hvor Moss kommune ønsket bistand til å etablere enn snorkelbane, samt instruktørutdannelse til noen av sine lærere. Dette har for øyeblikket gitt noe ekstra kapital, og Moss Undervannsklubb venter nå på at Moss kommune skal klare å sette dette prosjektet ut i praksis. Dette er et prosjekt som vil kunne gi Moss Undervannsklubb økte muligheter for rekruttering av barn og unge.

Klubbhuset blir nå fremleiet av foreningen Stupet, noe som vil gi oss et sted å være til en rimelig penge i ytterligere ti år. Klubbhuset er nå under oppussing.

To ryddeaksjoner ble holdt i 2018. En på Gullholmen og en i Hulvika. I tillegg har det utover året blitt plukket opp teiner. Dette er aktiviteter som medfører at vi får gave fra Norges Dykkerforbund og Sparebankstiftelsen.

Styret har gjennom 2018 jobbet med å oppdatere IK-systemet. Dette er en jobb som enda ikke er ferdigstilt, og som det anbefales at styret fortsetter med i 2019.

Dykk i regi av Moss Undervannsklubb har gjennom 2018 vært ulykkesfrie.

På årsmøtet til Norges Dykkerforbund ble Cathrine Jægerud valgt som vara i styret til NDF. Hun har også fått 2. plassen i Norgesmesterskapet i undervannsfilm.

Til neste år feirer Moss Undervannsklubb 50 år. I den forbindelse holdes det på å planlegge en markering. Denne markeringen kommer til å foregå som en familievennlig feiring den 14. september, og som en mer høytidelig markering på Refsnes gods 21. september. Det er dannet en festkomite, som jobber aktivt med å ordne en vellykket feiring.

Årets dykker 2018

  1. plass: Lars Ivar Forfang. 32 klubbdykk. Vi gratulerer!
  2. plass: Navid Alai 31 klubbdykk
  3. plass: Per Wickstad 30 klubbdykk

Totalt var det registrert 92 dykkere med til sammen 463 dykk

Årsberetning kasserer: Magnus Lid Aalerud
Moss Undervannsklubb har i utgangen av 2018 en god økonomi. Vi har blant annet mottatt støtte fra Moss kommune som bidrag til ungdomsarbeid i nærmiljøet. Dette vil ha innvirkning på neste års budsjett/resultat, da vi også må bruke en del midler på dette.
Klubben fyller også 50 år i 2019 og styret har satt av 20.000kr fra klubbens penger til dette arrangementet i budsjettet for 2019.
Det er også inngått avtale med Moss kommune angående igangsetting av snorkelbane på Tronvik. Dette kan gi noen inntekter til klubben, men klubben er også da avhengig av en dugnadsinnsats fra klubben og dens medlemmer.
MORSA har blitt brukt godt. Regnskapet for 2018 viser at det koster en del å drifte båten og «båtens drift» går med underskudd. Det er derfor viktig for klubben at båten blir brukt og at vi klarer å få inn penger på driften av MORSA ved hjelp av klubbturer og dykketurer/utleie.
Selv om årets resultat for 2018 er meget bra, kan vi ikke forvente det samme gode resultatet neste år ettersom det er en del planlagte utgifter i forbindelse med 50års jubileet og det skal brukes en del penger på ungdomsarbeid i nærmiljøet i 2019.

Årsberetning turansvarlig: Runa Lutnæs
Det ble arrangert tur til Bømlo i forbindelse med Himmelspretten, det ble en vellykket tur og nesten alle har meldt seg på turen i 2019.
Første helga i juni ble det arrangert jentedykketreff på Gullholmen, samtidig ble det også arrangert en ryddedag der ute.
Det er ikke mange klubbdykk som måtte kanselleres på grunn av manglende dykkeleder/påmeldte, men det er ikke så lett å få dykkeledere til å skrive seg på dykkelederlista i forkant.

Årsberetning festansvarlig: Cathrine Jægerud
Det har i 2018 vært dykkepils på cafe riis nesten hver mnd med noen få unntak. Vi ser at det i sommerferien og i desember er vanskelig for mange å komme.
Det er opprettet en festkomite som planlegger jubileumsfest i 2019. Det har vært gjennomført 2 møter i festkomiteen i 2018.

Årsberetning båtansvarlig: Rune Orderud
2018 har vært et bra båt år. Vi har hatt 21 båtdykk med MORSA. Turer til nye dykke steder. Har vært forsøk på flere teine turer men kun to ble gjennomført. Morsa har også blitt brukt til kurs og ryddedugnader. Det har ikke vært optimalt med båtførere i 2018, kun en håndfull som har stilt opp selv om alle signerte en avtale for dette. Vi trenger flere båtførere i 2019. Båten har for øvrig hatt 50 timers service og den har vært på land for sliping og påføring av bunnstoff. Stor takk til de som stilte opp. Ingen ulykker foruten at Admiralen selv ødela dykkestigen. (Reparert av Lars Forfang) Tusen takk.

Årsberetning sikkerhetsansvarlig: Petter Johansen
29.september ble det arrangert sikkerhetsdag. Aage W. Karlsen stilte opp som instruktør og underviste oss i bla hjerte- lungeredning, oksygenutstyr og hjertestarter. Det ble også veldig bra oppmøte denne dagen og de oppmøtte var veldig engasjerte. I tillegg underviste Petter Schmedling litt i søksteknikk på stranda. 2018 ble et år som ble gjennomført uten rapporterte uhell i klubbens regi.

Mossehallen bassengtrening: v/badekomitéen (Aage W. og Petter S.)
Treningsaktivitet i Mossehallen 2018.
Moss kommune har også i 2018 gitt MUK kostnadsfritt tilgang til bassenget i Mossehallen stort sett hver søndag fra 1100-1230. Perioden strekker seg fra slutten av august til midten av juni – tilsvarende et skoleår.
Det er satt en frivillig avgift til MUK og det er derfra overført flere tusen kroner til MUKs konto fra «badekassen».

Summert har det vært 476 registrerte bad, hvorav 151 var barn under 16 år.
Årets høydepunkt var selvsagt Nissedykket 16. desember som samlet omlag 30 unger! To nisser i fullt scubautstyr delte ut innholdsrike vanntette godteriposer.

I bassenget har det dessuten vært gjennomført to fridykkerkurs i MUKs regi ved Petter Schmedling. Moss interkommunale brannvesen (MIB/MOVAR) har dessuten benyttet treningsmuligheten av sine fridykkere. Bør nevnes at det initiativ MUK tok overfor MIB med å utdanne disse, har spredd seg til mange brannkorps og er nå et tilbud fra Norges Dykkeforbund (NDF). Petter Schmedling var sammen med NDF med på å trene 60 redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS, på Fornebu i høst.

8. Revidert regnskap
Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

3000 Medlemskontingent alle kategorier 54 225,00 60 125,00 60 000
3400 Grasrotandelen – Norsk Tipping 14 725,60 10 164,66 10 000
3401 Off. støtte (ekskl. Grasrot) 287 351,00 57 352,00 45 000
3402 Bading Mossehallen 3 285,00 4 400,00 4 500
3404 Aksjonsinntekter, festlige arr. 2 000,00 53 111,58 10 000
3406 Salg av klubbeffekter 0,00 700,00 500
3501 Salg diverse 0,00 23 811,84 0
3599 Innbetalt nøkkeldepositum, klubbhuset 450,00 300,00 0
3602 Leieinntekter klubbhuset 0,00 4 350,00 0
3603 Leieinntekter MORSA 15 800,00 9 642,42 20 000
3605 Inntekt nitroxfylling, klubbhuset 40,00 63,00 1 000
3702 Andre gaver 35 154,00 200 080,00 0
3703 Diverse inntekter 5 200,00 0,98 0
3704 Inntekt kurs 5 122,50 6 600,00 5 000
Sum Driftsinntekter 423 353,10 430 701,48 156 000

Driftskostnader

4001 Ordinær drift, klubbhus (renovasjon, V&A, m.m.) -2 288,00 -22 570,53 -8 000
4002 Vedlikehold/investering, klubbhus (rapp. MKE) -7 713,38 0,00 0
4003 Strøm, klubbhus -8 394,56 -13 759,67 -5 000
4004 Vedlikehold/drift, MORSA -15 680,62 -9 882,40 -10 000
4005 Drivstoff MORSA -8 073,00 -8 395,99 -30 000
4006 Investeringer/utstyr, MORSA -541,00 -6 599,17 -10 000
4007 Drift, MORSA (ekskl. bensin, utstyr) -11 872,00 -7 426,00 -40 000
4008 Vedlikehold/drift/investering kompressor/nitrox -16 599,17 0,00 0
4009 Oksygen til nitroxanlegg / flaskeleie -3 370,00 -2 560,73 -5 000
4010 Drift/vedlikehold KNURR 0,00 -1 277,00 0
6010 Ordinære avskrivninger -102 883,70 -104 078,70 0
6300 Husleie klubbhuset -15 000,00 0,00 -15 000
6500 Maskiner og utstyr 0,00 -1 054,90 -3 000
6700 Kontingentutgifter -19 868,00 -20 915,00 -25 000
6800 Kontorrekvisita -29,90 0,00 0
6803 Småanskaffelser -179,00 -1 525,00 -3 000
6804 Drift MUK.no / EDB -350,00 -350,00 -500
6809 Diverse utgifter -498,00 0,00 0
7301 Møter, tilstelninger -847,55 -2 058,80 -40 000
7500 Brus, kaffe, m.m. for salg, klubbhuset 0,00 -57,80 -500
7600 Bevilgninger/gaver 0,00 -500,00 -500
7702 Årsmøte -2 565,40 0,00 0
7703 Utgifter egne kursarrang. -42,90 -380,00 0
7704 Forsikringer (ikke båt og innbo) -10 449,00 -7 360,00 -5 500
Sum Driftskostnader -227 245,18 -210 751,69 -201 000

DRIFTSRESULTAT 196 107,92 219 949,79 -45 000

Finansposter

8040 Renteinntekter 430,58 432,34 300
8101 FEILAKTIG UTBETALT 0,00 -186,00 0
8140 Renteutgifter, bankgebyrer -176,75 -157,25 -150
8142 iZettle-avgift -89,38 -2,75 0
8143 Vipps-avgift -213,61 -35,04 -500
Sum Finansposter -49,16 51,30 -350

RESULTAT FØR SKATTER 196 058,76 220 001,09 -45 350

Sum Skatter og årsdisp 0,00 0,00 0

ÅRSRESULTAT 196 058,76 220 001,09 -45 350

Balanse
Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor

EIENDELER

Anleggsmidler

1002 Kompressoranlegg 32 713,60 36 802,80
1003 Svein I 1 000,00 1 000,00
1005 IT-utstyr 5 459,00 0,00
1006 MORSA 508 086,00 606 880,50
Sum Anleggsmidler 547 258,60 644 683,30

Omløpsmidler

1900 Kontanter i kassabeholdning 0,00 4 180,00
1920 Bankkto. 6118 05 50088 (drift) 119 097,72 65 083,92
1921 Bankkto. 6118 41 03132 (høyrente) 124 386,57 63 988,91
Sum Omløpsmidler 243 484,29 133 252,83

SUM EIENDELER 790 742,89 777 936,13

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

2000 Innskutt egenkapital 590 317,13 590 317,13
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 196 058,76 0,00
Sum Egenkapital 786 375,89 590 317,13

Langsiktig Gjeld

2290 Langsiktig gjeld 4 367,00 7 619,00
Sum Langsiktig Gjeld 4 367,00 7 619,00

Kortsiktig Gjeld

2302 MORSA-lån fra P. F. Schmedling 0,00 60 000,00
2303 MORSA-lån fra R. Orderud/B. Strand 0,00 20 000,00
2304 MORSA-lån fra D. K. Engebretsen 0,00 50 000,00
2305 MORSA-lån fra T. M. Jodalen 0,00 50 000,00
Sum Kortsiktig Gjeld 0,00 180 000,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 790 742,89 777 936,13

9.Revisjonsberetning

Dette innlegget ble publisert i Generell info. Bokmerk permalenken.