Årsmøte 2013

Det innkalles herved til årsmøte i Moss Undervannsklubb torsdag 14.februar kl. 1900.
Saker som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 31.januar (sendt på epost til muk@muk.no)
Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter skal legges ut på hjemmesiden senest 7.februar.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder saker som skal fremmes på ting som klubben er tilsluttet (NDF og ØDK).
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 5 styremedlem(mer) og 0 (ingen) varamedlem(mer)
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Utdrag fra MUKs lover:

§ 10 Årsmøtet
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år andre torsdag i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Dette innlegget ble publisert i Årsmøte. Bokmerk permalenken.