IK: Styreverv og komiteer

STYRET I MOSS UNDERVANNSKLUBB:
Verv: Valg: Ansvar:

Leder Velges av årsmøtet Står for den daglige ledelsen av klubben og representerer klubben utad.
Har det overordnede ansvar for HMS og IK.
Skal bli informert om all aktivitet i klubbens virkeområder.
Kan ikke ha flere verv i klubben.
Nestleder Velges av årsmøtet Nestleder; skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter, samt distribuere disse, er sammen med sikkerhetsleder ansvarlig for den årlige revisjon av IK-permen. Tar vare på klubbens medlemmer og sørge for at nye blir tatt godt imot. Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.
Kasserer Velges av årsmøtet Fører klubbens regnskap og medlemsregister. Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.
Sikkerhetsleder/Tur Velges av årsmøtet Ansvarlig for klubbens HMS og IK sammen med leder. Leder for sikkerhetskomiteen. Ansvar for å arrangere turer. Ansvar for dykkleder-listen. Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.
Båtansvarlig Velges av årsmøtet Ansvarlig for klubbens båter og tilhørende utstyr. Leder for båtkomiteen. Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.
Festansvarlig Velges av årsmøtet Ansvalig for klubbens sosiale tilstelninger.
Fridykkeransvarlig Velges av årsmøtet Ansvarlig for fridykkergruppen.
Kan ha flere verv unntatt i styret.
Varamedlem Velges av årsmøtet Har stemmerett hvis noen uteblir fra styremøte.
Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.

REVISORER/KONTROLLKOMITE:
Verv: Valg: Ansvar: 2 revisorer Velges av årsmøtet Revidere klubbens regnskap i god tid før årsmøtet. Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.

VALGKOMITÉ Verv: Valg: Ansvar:
Leder Velges av årsmøtet Leder valgkomiteens arbeide. Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.
2 Medlemmer Velges av årsmøtet Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.
1 Vara Velges av årsmøtet Kan ha flere verv i klubben, unntatt i styret.

KOMPRESSORKOMITÉ
Verv: Valg: Ansvar:
Nestleder Velges av årsmøtet Har det overordnede ansvar for kompressor.
Kompressoransvarlig Velges av årsmøtet Ansvarlig for drift og vedlikehold av kompressor og tilhørende utstyr, samt opplæring av brukere.

For mer detaljert beskrivelse, se instruksen til respektive verv eller komité.

Instruks for styret
Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
Forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad.
I samarbeid med utvalg og komiteer, utarbeide instruks for disse organer og andre tillitsvalgtes arbeidsområde.
For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret ha møtt fram. Ved stemmelikhet avgjør fungerende leders stemme utslaget.
Til styremøter kan andre tillitsvalgte møte på oppfordring med tale og forlagsrett, men ikke stemmerett.
Samtlige styremedlemmer kan anmode om styremøte. Det skal avholdes minst 6 styremøter i året.
Styrets leder, nestleder og kasserer tegner klubbens navn. De personer som tegner klubbens navn, må ha fylt 18 år.
Ved alle forgåelser av klubbens medlemmer gjelder NIFs «Straffebestemmelser om forgåelse». Styret kan suspendere medlemmet frem til årsmøtet. Årsmøtet avgjør eventuell eksklusjon.
Innkalling til styremøtet med dagsorden sendes ut til alle styrets medlemmer. Saker til styremøtet skal være leder i hende minimum 4 dager før styremøtet. Innkalling sendes ut 3 dager før styremøtet.

Styremøtets dagsorden skal inneholde:
• Referat: Gjennomgang av referat fra siste styremøte etter behov.
• Post: Gjennomgang av aktuell korrespondanse siden siste styremøte som ikke dekkes av påfølgende punkter.
• Økonomi: Kasserer redegjør for klubbens økonomiske situasjon og legger frem foreløpig regnskap.
• Båter: Båtansvarlig gir status på klubbens båter.
• Klubbhus: MUKs representant i styret til Foreningen Stupet orienterer om forhold angående klubbhus.
• Nestleder informerer om klubbens materiell.
• IK/HMS: Sikkerhetsleder legger frem eventuelle endringer i klubbens HMS/IK- perm og rapporterer avvik.
• Dykketurer: Turansvarlig orienterer om aktuelle klubbturer.
• Medlemmer: Festansvarlig orienterer om sosiale aktiviteter.
• Dato for neste styremøte settes.

Instruks for leder

Generelt
Står for den daglige ledelsen av klubben og representerer klubben utad.
Har det overordnede ansvar for HMS og IK.
Skal bli informert om all aktivitet i klubbens virkeområder.
Kan ikke ha flere verv i klubben.

Ansvar i forhold til oppgaver
Leder styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt.
Leder er MUKs bindeledd mot Norges Dykkeforbund og andre foreninger.
Leder skal passe på at valg og adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt.
Leder skal sammen med kasserer sende inn oppgave over klubbens medlemmer til NIF i henhold til NIF sine frister.
Leder er MUKs ansikt utad mot andre klubber og foreninger.
Leder er MUKs ansikt utad mot offentlige myndigheter.
Leder tegner klubbens navn i tillegg til nestleder og kasserer.
Ved dykkeulykker er det bare leder som skal uttale seg til pressen.
Leder er ansvarlig for å sende endringsmelding til enhetsregisteret etter avholdt årsmøte.
Nestleder skal sende ut innkalling til styremøtene med dagsorden 3 dager før styremøtene.

Representasjon
Leder sammen med nestleder er MUKs representanter til:
Idrettens kontaktutvalg i Moss kommune
Norsk Dykkeforbund
Viken Dykkekrets
Leder har møte- og talerett i alle komiteer og utvalg i MUK.

IK systemet
Leder har det overordnede ansvar for klubbens IK-system, og at bestemmelsene i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)» blir fulgt.
Leder er ansvarlig for at resten av styret følger opp sine HMS oppgaver.

Rapportering
Leder rapporterer til årsmøtet.

Leder skal sette seg inn i følgende:
• Instruks for leder
Hoveddel (denne)
• Lover og forskrifter
2.17 Lover for MUK
2.18 Formålsparagraf for MUK
6.1 Lov for Norges Dykkerforbund
6.2 Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
6.3 LOV 1976-06-11 nr 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
PRODUKTKONTROLLOVEN
6.4 FOR 1983-11-15 nr 1674 Forskrift om kontroll, merking og fylling av
trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern
6.5 FOR 1994-08-19 nr 819 Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av
personlig verneutstyr PVU
6.6 FOR 1994-11-10 nr 1134 Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking
6.7 FOR 1995-05-08 nr 409 Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
6.8 FOR 1996-12-06 nr 1127 Forskrift om systematisk helse- miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
6.9 Liste over hevdvunne normer
6.10 Norm sikkerhetsregler NDF
6.11 LOV 1978-06-09 nr 50: Lov om kulturminner
6.12 LOV 1988-06-24 nr 64: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her (utlendingsloven)
6.13 LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet
6.14 FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsforskriften).
• Instrukser
1.1 MUKs HMS/IK-strategi
1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan MUK etterlever disse
1.3 Vurdering av risiko og tiltak for å forhindre ulykker
2.2 Instruks for Styret
2.10 Instruks for Årsmøtet
2.21 Kalender for styret og komiteenes faste rutiner
4.2 Instruks for låser og nøkler
• Lister
7.1 Styret og tillitsverv
7.2 Dykkerlederliste
7.3 Båtførerliste
7.4 Medlemsliste

• Skjemaer og logger
8.1 Avvikskjema